GAZ / GAZ 3409

GAZ 3409

Videos / GAZ 3409

BOBR ATV of Yerevan Physics Institute on Mount Aragats

GAZ-3409 Bobr