Komatsu / Komatsu PC1600

Komatsu PC1600

Videos / Komatsu PC1600

komatsu PC-1600 excavator

KOMATSU PC1600 with our longest custom boom

komatsu 1600

KOMATSU PC-300 _Taipei