Volvo / Volvo F12 420

Volvo F12 420

Specs

Volvo 122 manual 66HP (49 kW) @ 4500 rpm
Volvo 242 Manual 121HP (89 kW) @ 5400 rpm
Volvo 140 Automatic 118HP (87 kW) @ 5700 rpm
Volvo 120 Automatic 118HP (87 kW) @ 5700 rpm
Volvo 220 Automatic 118HP (87 kW) @ 5700 rpm

Videos / Volvo F12 420

Giretto nel Volvo FH12 420

Volvo FH12 420 Engine Sound

VOLVO FH12 420 BHP

Volvo FH12 420 met open pijp z pustym wydechem kominem