Singer / Singer B37 Sports

Singer B37 Sports

Specs

Singer 1??-Litre Le Mans manual 48HP (35 kW) @ 4600 rpm
Singer 2-Litre manual 45HP (33 kW) @ 3600 rpm

Videos / Singer B37 Sports

Singer B37 Sports gets sideway at Shaw's

B37 Andrew Hickey Singing

Trung cấp sư phạm mầm non đăk lăk, Khối B37, học hát: Chỉ có một trên đời

B37 M.C YOUNGYY!