Karosa / Karosa b

Karosa b

Videos / Karosa b

Poslední den provozu autobusů Karosa B 732 v DP Praha (19.4.2013) - Vozy 5885, 5897 (+ 7096)

Karosa B 731 Ev.č 7246