Skoda / Skoda Octavia VRS

Skoda Octavia VRS

Specs

Skoda Octavia 1.8T RS Manual 104HP (77 kW) @ 5600 rpm
Skoda Octavia 1.8 RS Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Skoda Polular 995 manual 45HP (33 kW) @ 4200 rpm
Skoda UVMV 1100 GT n/a 74HP (54 kW) @ 5750 rpm
Skoda Winnetou manual 51HP (38 kW) @ 5000 rpm

Videos / Skoda Octavia VRS

200 mph Skoda Octavia vRS - XCAR

Skoda Octavia VRS review - What Car?